જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે

નોકરીનું નામ:  બહુહેતુક આરોગ્ય કાર્યકર, સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર, સ્ટાફ નર્સ, ફાર્માસિસ્ટ, લેબ ટેકનિશિયન અને એક્સ-રે ટેકનિશિયન

સંસ્થાનું નામ:  જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 

કુલ ખાલી જગ્યા: 89

સત્તાવાર વેબસાઇટ: junagadhmunicipal.org

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 17/10/2023

જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023